Howa gatnawlary

Demirýol gatnawlary

Deňiz gatnawlary

Awtomobil gatnawlary

Multimodal gatnawlary

Biz barada

“Hazar ýol” HK Türkmenistanyň iň öňdebaryjy logistiki kärhanalarynyň biridir

Siziň ýükleriňiz daşalmagy, şol sanda : howa ulaglary, awtoulaglar, deňiz we demirýol ulaglary arkaly daşalmagy üçin multimodal çözgütleri hödürleýäris.

Hyzmatlarymyz

1

Konteýner hyzmatlary

2

Ýükleri wagonlar arkaly daşamak hyzmatlary

3

Gümrük hyzmatlary

4

Logistika çözgütleri

5

Ýükleriň saklanyşy we ammar çözgütleri

Näme edýäris

5

2020-nji ýylda million tonna ýük

12

%

Umumy howa gatnawynyň göterimi

58

%

Umumy demir ýol gatnawynyň göterimi

16

%

Umumy deňiz gatnawynyň göterimi

14

%

Umumy ýol hereketiniň göterimi

Müşderiler üçin

Ýükleriňizi ugratmak we biziň alyp barýan işlerimiz bilen giňişleýin tanyşmak, talaplaryňyzy ugratmak üçin biz ýüz tutyň!

Hyzmatdaşlar

Biz dünýädäki köpsanly hyzmatdaşlarymyz bilen uly göwrümli taslamalary durmuşa geçirdik. Biziň bilen hyzmatdaşlyk edýän kärhanalar “Hazar ýol” HK bilen uzakmöhletli we ygtybarly hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklaryna göz ýetirdiler.

Habarlar

Ählisi

Ukraina Türkmenbaşy portunda logistika merkezini döretmek isleýär

Türkmenistan we Halkara guramalar ulag hyzmatdaşlygynyň berkidilmegini maslahatlaşdylar